مدیر واحد حقوقی و قراردادها
ایمیل: ceo@sabtine.com

برای بسیاری از افرادی که می‌خواهند یک کسب و کار را به درستی راه اندازی کنند، برای بسیاری از خانواده‌هایی که به آنها وابسته هستند، برای ایده‌های زیادی که باید از آنها محافظت شود

اینجا هستیم تا همه را در حوزه ثبتی حقوقی و اداری حمایت کنیم.

محمد پورزینال معتقدد است که کمک‌های ثبتی، حقوقی و اداری باید برای همه کسب و کارها در دسترس باشد – صرف نظر از اینکه چه تجارتی دارند، محلی یا فراتر فعالیت می‌کنند.

پیام بگذارید