اعطای ایفای تعهدات صادرکنندگان1400، 99 و 1398

اعطای مهلت ایفای تعهدات صادرکنندگان سال‌های ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰

ثبتینه: احتراما طبق اعلام سازمان توسعه تجارت، مصوبات کمیته اقدام ارزی در خصوص اعطای مهلت ایفای تعهدات صادرکنندگان سال های ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ جهت استحضار ایفاد می گردد:

۱- مهلت برگشت ارز حاصل از صادرات سال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ تا پایان شهریور ۱۴۰۱ تمدید می شود. بدیهی است مهلت مذکور مشمول بهره مندی از معافیت مالیاتی و استرداد ارزش افزوده صادرکنندگان سال های یاد شده نخواهد بود.

۲-آخرین مهلت ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات سال ۱۴۰۰ تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۱ خواهد بود. این مهلت به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد. این دسته از صادرکنندگان منوط به ایفای تعهدات ارزی تا پایان مهلت یاد شده مشمول برخورداری از معافیت های مالیاتی صادرکنندگان خواهند بود.

صادرات و واردات